Регистър на обявените свободни работни места

Статистика за посещаемост:

За страницата

Добре дошли в електронния регистър на свободните работни места към Регионален инспекторат по образованието – гр. Русе, който се основава на чл. 147, ал.1, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета:

Директорът, като орган за управление на детската градина и на училището:
„ 7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за държавните и общинските детски градини и училища. „

Всички обяви ще бъдат публикувани в електронния регистър, след като предварително бъдат заявени в териториалните звена на Дирекция „Бюро по труда”.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни!

Национална програма "На училище без отсъствия", Мярка "Без свободен час"

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава VIII, Раздел I от Кодекса на труда.

Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се на ТУК , като попълните Вашите данни. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училише.